dr hab. Alina Świeściak (Uniwersytet Śląski)

Pracuje w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Zajmuje się literaturą dwudziestowieczną i najnowszą. Autorka prac z tego zakresu, m.in. Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego (Kraków 2004), Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku (Kraków 2010), Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001–2010) (Mikołów 2010); redaktor naczelna Kwartalnika Kulturalnego „Opcje”.

Wybrane publikacje dotyczące awangardy:

Awangardowa cyberpoezja? „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2(14), s. 111–123.

Fikcja awangardy?, „Teksty Drugie” 2015, nr 6, s. 47–69.

Julian Kornhauser i kontrkultura, w: Rzeczy do nazwania, red. A. Gleń, J. Kornhauser, Poznań 2016, s. 621–632.

Miron Białoszewski: alienacja i utopia. O neoawangardowych kontekstach poezji Białoszewskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2014, s. 267‒280.

Sendecki i awangarda, w: Świat na językach, red. P. Śliwiński, Poznań 2015, s. 63‑75.

Stanisław Barańczak i awangarda, „Przestrzenie Teorii”, nr 26 (2016), s. 65–85.

Sztuka dyslokacji. O poezji Adama Zdrodowskiego, w: Komunikacja międzykulturowa. Przekład / komparatystyka / teoria i historia literatury, red. M. Gawlak, A. Świeściak, Katowice 2016, s. 537–552.

kontakt: alina.swiesciak@gmail.com