dr hab. Jarosław Fazan

Historyk literatury XX wieku, nauczyciel akademicki, edytor Pism Tadeusza Peipera (opracował dwa tomy – wraz z Katarzyną Fazan Wśród ludzi na scenach i na ekranie oraz Gabriela Zapolska jako aktorka), adiunkt w Katedrze Krytyki Współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor książek Ale Ja nie Bóg. Kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego (1999) i Od metafory do urojenia. Próba patografii Tadeusza Peipera (2010); współredaktor tomów Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej (2009) oraz Na pograniczach literatury (2012). Wraz z Krzysztofem Zajasem redaguje serię Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives w wydawnictwie Peter Lang. Członek redakcji „Wielogłosu”, czasopisma polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Od listopada 2016 kieruje Ośrodkiem Badań nad Awangardą, utworzonym na Wydziale Polonistyki UJ. Zajmuje się głównie literaturą polską XX i XXI wieku oraz krytyką literacką. Zainteresowania związane z awangardą dotyczą twórczości Tadeusza Peipera, związków sztuki innowacyjnej modernizmu z psychozami oraz polskiej awangardy wileńskiej lat 30. XX wieku, skupionej wokół czasopisma i grupy „Żagary”. 

Kontakt:

jaroslaw.fazan@uj.edu.pl