dr Jakub Kornhauser

Literaturoznawca, teoretyk i historyk literatury, edytor, tłumacz, poeta. Adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej UJ. Redaguje serię wydawniczą awangarda/rewizje w Wydawnictwie UJ, serię literatury awangardowej w Instytucie Mikołowskim oraz serię prozy rumuńskiej w TAiWPN Universitas. Członek redakcji „Literatury na Świecie”, związany z „Nową Dekadą Krakowską”, sekretarz redakcji czasopisma „Romanica Cracoviensia”. Zajmuje się teorią awangardy i historią ruchów awangardowych, ze szczególnym uwzględnieniem surrealizmu i poezji konkretnej w krajach romańskich i środkowoeuropejskich, a także dwudziestowieczną literaturą francuską oraz kulturą Rumunii i Mołdawii. Brał udział w trzech projektach badawczych NCN lub NPRH dotyczących awangardy, ostatnio „»Nauka chodzenia«. Świadomość późnonowoczesna w metapoetyckich wypowiedziach przedstawicieli polskiej neoawangardy lat 60. i 70. XX wieku”  (NPRH, 11H 13 0651 82) . Przekłada literaturę awangardową z języków rumuńskiego, francuskiego i serbskiego, m.in. Gherasima Lukę, Gellu Nauma, Ilarie Voronkę, Geo Bogzę, Paula Nougé, Miroljuba Todorovicia. Przygotował m.in. francuski (3-4/2015) i belgijski (4-5/2016) numer „Nowej Dekady Krakowskiej”, a także numer „Literatury na Świecie” poświęcony europejskiemu surrealizmowi (1-2/2016).

Wybrane publikacje dotyczące awangardy:

Książki:

Całkowita rewolucja. Status przedmiotów w poezji surrealizmu, Kraków 2015.

Redakcje:

Awangarda i krytyka. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej, red. J. Kornhauser, M. Szumna, M. Kmiecik, Kraków 2015.

Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, red. Jakub Kornhauser, Kinga Siewior, przekład Agata Kocot, Jakub Kornhauser, Hanna Marciniak, Kinga Siewior, Kraków 2014.

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach zbiorowych:

Vasco da Gama” jako poemat surrealistyczny, „Literatura na Świecie” 2016, nr 1-2, s. 208-220.

Depoetizing the Universe. Manifestos of Romanian Surrealism, “Romanica Cracoviensia” 2015 (15), s. 279-287.

Awatary awangardy. Kategoria eksperymentu w rumuńskim dyskursie krytycznym po 1989 roku, [w:] Awangarda i krytyka. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej, red. J. Kornhauser, M. Szumna i M. Kmiecik, Kraków 2015, s. 271-287.

Witkacego „Menażeria” i okolice. Awangarda w powijakach, [w:] Autour du théâtre / Wokół teatru, red. J. Kornhauser, W. Rapak, O. Bartosiewicz, Kraków 2015, s. 127-136.

Postawa surrealistyczna, czyli w stronę „nowej, krytycznej hermeneutyki”, „Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Literacka” 24 (44), 2014, s. 55-71.

Nieokiełznanie i katalog. Style życia przedmiotów na przykładzie poezji Vujicy Rešina Tucicia, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 9, 2014.

„Lokalne” awangardy: między parataksą a paralaksą – wprowadzenie (wraz z K. Siewior), [w:] Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Środkowej Europy, red. J. Kornhauser, K. Siewior, Kraków 2014, s. 9-16.

Od „zwietrzałej lewatywy” do „halucynacyjnych loków”. Awangardy rumuńskiej przypływy i odpływy, Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Środkowej Europy, red. J. Kornhauser, K. Siewior, Kraków 2014, s. 427-445.

Krnąbrna obecność. Bunt przedmiotów w poezji surrealistycznej: przypadek Gellu Nauma, [w:] Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – innowacja czy naśladownictwo? Interpretacje, red. M. Kmiecik, M. Szumna, Kraków 2014, s. 173-193.

„Do marzeń dano nam inne przedmioty z drzewa: las, łóżko”. Wyobraźnia w prozach poetyckich Zbigniewa Herberta, [w:] Alors je rêverai des horizons bleuâtres..., red. B. Marczuk, J. Gorecka-Kalita, A. Kocik, Kraków 2013, s. 103-114.

Zadania tłumacza poezji konkretnej. Prolegomena metodologiczne (I), „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 7, 2012, s.119-133.

Nuca terorizează oraşele”. Eliberarea obiectului suprarealist în „Vasco da Gama“ de Gellu Naum, „Romanica Cracoviensia” 12, 2012, s. 210-219.

 „Teraz zasłony są przyczesanymi brodami”. Wyobraźnia jako źródło obrazu poetyckiego w poezji surrealistycznej Gellu Nauma, [w:] Horyzonty wyobraźni. Fantazja i fantastyczność we współczesnej kulturze, red. J. Kornhauser, D. Zając, Kraków 2012, s. 189-202.

W kręgu przedmiotów, w spirali słów. Powrót do „między” Stanisława Dróżdża, [w:] Wymiary powrotu w literaturze, red. M. Garbacik [et al.], Kraków 2012, s.201-208.

 „Oznacz na mapie albo opisz miejsce gdzie byś postawił albo położył stumetrowego banana”. Jiří Kolář – instrukcja obsługi/ Mark on the Map or Describe the Spot Where You Would Place or Set Down a Hundred-Meter Banana. Jiří Kolář - Instructions, [w:] Jiří Kolář. Kolaż z łasiczką/ Collage with an Ermine, red. M.A. Potocka, K. Wąs, Kraków 2012, s. 38-51.

Gellu Naum’s „The Advantage of Vertebrae”. A Surrealist Path Between Collage, Concrete Poetry and Liberature, [w:] Critical discourse and linguistic variation. New investigation perspectives: receptions, analyses, openings, red. M. Diaconu, R. Nagy, Suceava 2011, s. 147-163.      

Tristan Tzara: (Ju)dadaist / Dada-East. O rumuńskich i żydowskich korzeniach dadaizmu, [w:] „Źródła Humanistyki Europejskiej”, t. III, red. K. Korus, Kraków 2010, s. 129-140.

Wędrowny podżegacz” oraz „Vasco da Gama” Gellu Nauma. Bohater surrealistyczny „in statu nascendi”, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 5, 2010, s. 53-66.

Wśród ożywionych przedmiotów. „Widmo trzeciej wojny” Vratislava Effenbergera – poemat surrealistyczny, „Pamiętnik Słowiański. Czasopismo naukowe Polskiej Akademii Nauk”, t. LIX, 2009, z. 2, s. 21-35.

Kontakt: jakub.kornhauser@uj.edu.plj.kornhauser@op.pl