dr Piotr Bogalecki (Uniwersytet Śląski)

Adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Historyk i teoretyk literatury, komparatysta, kulturoznawca, absolwent Akademii Artes Liberales. Laureat Nagrody Narodowego Centrum Kultury za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny nauk o kulturze (2010). Kieruje projektem badawczym Narodowego Centrum Nauki „Wiersze-partytury jako wyzwanie dla literaturoznawstwa: recepcja – reminiscencje – rewizje teoretycznoliterackie (na materiale polskiej poezji 1945-2010)”. Jego naukowe zainteresowania obejmują teorię literatury, myśl postsekularną oraz polską poezję po 1945 roku, ze szczególnym uwzględnieniem nurtu lingwistycznego i związków z neoawangardą. Autor książek „Niedorozmowy”. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej (Warszawa 2011) oraz Szczęśliwe winy teolingwizmu. Polska poezja po roku 1968 w perspektywie postsekularnej (Kraków 2016). Współredagował: Umaszynowienie (Szczecin 2009), Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach (Katowice 2012), Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka / The Ties of Community. Literature, Religion, Comparative Studies (Katowice 2012), Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka / Tracing Tadeusz Sławek`s Routes (Katowice 2016).

Wybrane publikacje dotyczące awangardy:

Czytanie partytur. W stronę partyturowego stylu odbioru tekstów literackich, „Ruch Literacki” 2015, nr 6, s. 543-557.
Przetworzenie to jeszcze nie powrót. O jednym wierszu Witolda Wirpszy (i wszystkich innych polskich wierszach postsekularnych), „Wielogłos” 2016, nr 6, s. 63–84.
Spektralne koniugacje Witolda Wirpszy, „Teksty Drugie” 2016, nr 2, s. 254–271.
„Rozwiecznione w horyzont”. Wieki średnie Stanisława Barańczaka, „Przestrzenie Teorii” 2016, nr 26, s. 31-52.
Settling Old Scores. The Concept of Musical Score in Literary Theory, “Wiener Slawistischer Almanach” 2017, Sonderband 92, s. 181-200.

Kontakt: piotr.bogalecki@us.edu.pl