dr Karolina Czerska

asystent w Instytucie Filologii Romańskiej UJ, pracuje też w Ośrodku Badań nad Awangardą Wydziału Polonistyki UJ. Absolwentka filologii romańskiej. Doktorat uzyskała w Katedrze Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki UJ. Jej zainteresowania badawcze dotyczą głównie historii teatru europejskiego XX-XXI w., ze szczególnym uwzględnieniem plastyki i muzyczności sceny, współczesnej literatury frankofońskiej, a także relacji między eksperymentem i tradycją w sztuce XX-XXI wieku.

Redaktorka i współredaktorka książek „Les cordonniers” de Tadeusz Kantor/„Szewcy” Tadeusza Kantora (2010), Performatywność reprezentacji (2013), Cricot idzie!/Cricot is coming! (2018). Wkrótce ukaże się jej książka Tadeusz Kantor i Maurice Maeterlinck. Wspólnota i odrębność dramaturgii istnienia (Wydawnictwo UJ). Tłumaczka z języka francuskiego – m.in. Michel Kichka, Drugie pokolenie. Czego nie powiedziałem mojemu ojcu (MOCAK, 2015), Henri Kichka, Byłem więźniem 10 obozów. 1940-1945 (MOCAK, 2017).

Kuratorka wystawy monograficznej poświęconej przedwojennemu teatrowi Cricot (Cricot idzie!, Cricoteka 2018).

Członkini Association Européenne d’Études Francophones, laureatka stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017. Odbyła staże dla nauczycieli języka francuskiego jako obcego FLE (Vichy, Saint-Michel-Mont-Mercure, Masseube), brała udział w kilkunastu konferencjach polskich i zagranicznych (Francja, Belgia, Rumunia, Włochy), wygłaszała wykłady w ośrodkach w Polsce i we Francji (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Pawilon Czapskiego, Académie Charpentier w Paryżu, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu). Prowadziła zajęcia z historii teatru, dramatu i kultury XX w. ze studentami wiedzy o teatrze i tekstów kultury UJ oraz Wydziału Humanistycznego AGH.

W roku akademickim 2018/2019 prowadzi zajęcia z literatury francuskiej XX-XXI w., a także o teatrze Cricot i o eksperymentach w teatrze. Obecnie opracowuje biografię artystyczną Józefa Jaremy w kontekście awangard od lat 20. do 70. XX wieku. Trenuje karate tradycyjne.

Kontakt: karolina.czerska@gmail.com

Wybrane publikacje dotyczące awangardy:

- Pociąg zderza się z teatrem. Ostatni manifest teatralny Józefa Jaremy, (w:) Zielone lata. Maria Jarema 1908-1958, red. J. Chrobak, M. Wilk, Kraków 2008.

- La mise en marche du quotidien dans l’œuvre de Tadeusz Kantor, „Tetrade”, nr 1, 2014.

- O poszukiwaniu sacrum w malarstwie abstrakcyjnym Jerzego Nowosielskiego,
„Acta Slavica”, Bydgoszcz 2014.

- Sukces czy niepowodzenie ? O francuskiej realizacji „Szewców” Tadeusza Kantora, „Pamiętnik Teatralny”, z. 2, 2015.

- Od Cricot do Cricot 2. Awangardy teatralne Józefa Jaremy i Tadeusza Kantora,
(w:) Awangarda i krytyka: kraje Europy Środkowej i Wschodniej, red. J. Kornhauser,
M. Szumna, Kraków 2015.

- Tadeusz Kantor: w stronę „teatru niewidzialnego”, „Didaskalia” nr 132, 2016.

- Les sonorités dans les premiers spectacles de Tadeusz Kantor, „Slavica Occitania”, red. K. Joucaviel, nr 42, 2016.

- „Szewcy” Tadeusza Kantora i „Szewcy” Witkacego. O związkach partytury i wersji scenicznej z tekstem dramatu, (w:) Witkacy 2014: co jeszcze jest do odkrycia? Materiały międzynarodowej konferencji z okazji 75. rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza, Słupsk, 17-20 września 2014, red. J. Degler, Słupsk 2016.

- Tytus Czyżewski – wokół teatru Cricot, (w:) Między słowem a obrazem. Rzecz
o Tytusie Czyżewskim
, red. D. Wasilewska, Kraków 2016.

- „Niewczesne wesele” – panny młode w teatrze Tadeusza Kantora, „Konteksty. Polska sztuka ludowa”, nr 1-2,  2017.

- Awangardy teatralne, „Teatr”, nr 10, 2017.

- Enrico Prampolini’s Futurism and the Polish Avant-garde, „International Yearbook of Futurism Studies”, red. G. Berghaus, D. Pietropaolo, B. Sica, De Gruyter, vol. 8, 2018.

- Cricot idzie!/Cricot is coming!, (w:) Cricot idzie!/Cricot is coming!, red. K. Czerska, Kraków 2018.

- Paryż na użytek teatru Cricot. Kilka punktów odniesienia/Paris for the use of the Cricot theatre. Several points of reference, (w:) Cricot idzie!/Cricot is coming!, red. K. Czerska, Kraków 2018.

- Jak brzmiał Cricot, „Teatr”, nr 9, 2018.

- „Trébuchet” d’Yvan Alechine. Avec Marcel Duchamp chez les Huichols, Acta philologica”, nr 52, 2018.

- O kilku eksperymentach w teatrze Cricot (Henryk Wiciński i Maria Jarema), (w:) Grupa Krakowska 1932-1937, red. B. Ilkosz, Wrocław 2018.